Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
Research Article

Bakım Reçetesinin Hemşirelik İmajına Etkisi

1.

Department of Nursing, Atatürk University, Faculty of Nursing, Erzurum, Turkey

2.

Department of Aged Care, Atatürk University, Health Services Vocational College, Erzurum, Turkey

3.

Department of Nursing, Siirt University, Faculty of Health Sciences, Siirt, Turkey

Journal of Midwifery and Health Sciences 2023; 6: 78-84
DOI: 10.5152/JMHS.2023.22098
Okunma: 980 İndirilme: 352 Online Yayın Tarihi: 01 Ağustos 2023

Amaç: Bu çalışmanın amacı bakım reçetesinin hemşirelik imajı üzerindeki etkisini değerlendirmektir.

Yöntemler: Yarı deneysel olarak yapılan çalışmaya bir hastanenin kardiyoloji kliniğinde tedavi gören 80 gönüllü hasta dahil edilmiştir. Veriler Hasta Özellikleri Bilgi Formu, Hasta Değerlendirme Formu, Hemşirelik İmaj Ölçeği ve Bakım Reçetesi kullanılarak toplanmıştır. Araştırmacı hemşire, bakıma yönelik belirlediği önerilerini deney grubundaki hastalara yazılı reçete olarak vermiştir.

Bulgular: Deney grubundaki hastaların Hemşirelik İmajı Ölçeği ön test puan ortalaması 62,65 ± 6,30, son test puan ortalaması 72,80 ± 2,69 olarak belirlenmiştir. Deney grubunun ön test ve son test puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p < ,05). Kontrol grubundaki hastaların Hemşirelik İmajı Ölçeği ön test ve son test puan ortalamaları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p > ,05).

Sonuç: Çalışmada hemşirenin hastalara verdiği bakım reçetesinin hastaların algıladıkları hemşirelik imajını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Cite this article as: Balcı Akpınar, R., Kant, E., & Aksoy, M. (2023). The effect of care prescription on nursing image. Journal of Midwifery and Health Sciences, 6(2), 78-84.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-2110